THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA Tổ CHỨC

Một trong những khía cạnh được đề cập đến trong định nghĩa về quản trị là việc

đạt được các mục tiêu của tổ chức theo cách thức có hiệu quả và hiệu suất. Quản

trị là rất quan trọng do chính sự quan trọng của bản thân các tổ chức. Trong một

xã hội công nghiệp mà ở đó các công nghệ phức tạp đang chi phối, các tổ chức

phải tập hợp kiến thức, con người, và nguyên vật liệu để thực hiện các công việc

mà không một cá nhân đơn lẻ nào có thể tự làm một mình được. Nếu không có

các tổ chức thì làm thế nào công nghệ có thể được chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo

cho chúng ta chia xẻ các thông tin thông suốt trên phạm vi toàn thế giới một

cách tức thì; làm thế nào để điện năng được tạo ra từ các đập thủy điện lớn hay

từ các nhà máy điện hạt nhân; và hàng triệu bài ca, đoạn băng video, và trò chơi

điện tử có thể sẵn có cho việc giải trí của chúng ta ở bất kỳ lúc nào và bất kỳ

nơi nào? Các tổ chức hiện diện rộng khắp trong xã hội của chúng ta và nhiệm

vụ của các nhà quản trị trong các tổ chức chính là phải đảm bảo các nguồn lực

được sử dụng một cách tốt nhất để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

 

Theo định nghĩa chính thức của chúng ta thì tổ chức là một thực thể xã hội

(social entity) được định hướng theo mục tiêu và được cấu trúc có chủ định trước.

Một thực thể xã hội được hợp thành bởi hai thành viên trở lên. Định hướng theo

mục tiêu (goal directed) thể hiện qua việc tổ chức được thiết kế để đạt được một

số kết quả nhất định chẳng hạn như lợi nhuận (Wal-Mart), tạo một sự gia tăng

về thu nhập cho các thành viên (AFL-CIO), đáp ứng các nhu cầu về tinh thần

(nhà thờ của Giáo hội Giám lý hợp nhất), hay đáp ứng sự thỏa mãn về mặt xã

hội (trường đại học). Cấu trúc có chủ định trước (deliberately structured) đê’ cập

đến việc phân chia các công việc, và trách nhiệm thực hiện các công việc được

phân cho các thành viên của tổ chức. Định nghĩa này được áp dụng cho tất cả các

tổ chức theo đuổi lợi nhuận và phi lợi nhuận. Các tổ chức có quy mô nhỏ, khác

thường và phi lợi nhuận chiếm số lượng nhiều hơn so với các tổ chức lớn, như các

tập đoàn, và chúng cũng rất quan trọng trong xã hội.

 

Tìm hiểu Content Marketing là gì? Làm Content là làm gì?

 

Dựa trên định nghĩa của chúng ta về tổ chức, trách nhiệm của nhà quản trị chính

là việc phối hợp các nguồn lực theo cách có hiệu quả và hiệu suất để hoàn thành

các mục tiêu của tổ chức. Hiệu quả của tổ chức (organizational effectiveness) thể

hiện mức độ đạt được mục tiêu đã tuyên bố của tổ chức hay mức độ thành công

trong việc hoàn thành những gì mà tổ chức nỗ lực thực hiện. Hiệu quả của tổ

chức bao hàm việc cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ được khách hàng đánh giá

rằng nó có giá trị. Hiệu suất của tổ chức (organizational efficiency) thể hiện mức

độ nguồn lực đã sử dụng để đạt được mục tiêu của tổ chức. Nó được xác định dựa

trên việc đo lường bao nhiêu nguyên vật liệu, tiến bạc, và con người cần sử dụng

để tạo ra một sản lượng đẩu ra nhất định. Hiệu suất của tổ chức được xác định

như là số lượng các nguồn lực đã sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hay dịch vụ.

Hiệu suất và hiệu quả có thể đồng thời đạt được một mức cao trong cùng một tổ

chức. Các nhà quản trị tại Illumination Entertainment, một công ty sản xuất phim

làm hậu kỳ cho bộ phim “Dr.Seuss The Lorax” đã liên tục tìm kiếm những cách

thức để gia tăng hiệu suất trong khi vẫn đáp ứng mục tiêu của công ty trong việc

sản xuất ra những bộ phim hoạt hình thành công và đầy sáng tạo.

 

Đến bây giờ, Illumination Entertainment đã và đang được quản trị theo cách

gắn liền với hiệu suất, theo mô hình chi phí thấp cũng như có hiệu quả cao trong

việc đáp ứng các mục tiêu của mình. Meledandri đang theo đuổi việc giữ cho mọi

điểu “tinh gọn và thành thạo – lean and mean” để chi phí không tăng*lên một

cách thầm lặng theo thời gian và điều này sẽ đòi hỏi các biện pháp cắt giảm chi

phí khắc nghiệt về sau. tất cả các nhà quản trị cần phải lưu ý đến chi phí, nhưng

một sự cắt giảm lớn về chi phí để gia tăng hiệu suất đôi khi sẽ làm tổn hại đến

hiệu quả thực hiện của tổ chức. Trách nhiệm cao nhất của nhà quản trị chính là

việc đạt được năng suất cao, và điều này bao hàm việc đạt được các mục tiêu của

tổ chức bằng cách sử dụng các nguồn lực theo cách có hiệu suất cao. Chúng ta hãy

xem xét điều gì sẽ xảy ra tại công ty âm nhạc EMI. Doanh số bán hàng kém dẫn

đến việc các nhà quản trị tập trung vào hiệu suất tài chính và điều này dẫn đến sự

cắt bỏ các lãng phí một cách thành công và làm gia tăng lợi nhuận hoạt động. Tuy

nhiên, việc đạt hiệu suất này sẽ làm tổn hại khả năng tuyển dụng những nghệ sĩ

mới mà những người này rất quan trọng đối với một công ty ghi âm, và nó cũng

dẫn đến sự rối loạn nội bộ làm phát sinh những hậu quả lâu dài về’ sau giống như

trường hợp của ban nhạc Rolling Stone đã tan rã nhóm. Như vậy năng suất thực

hiện của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà quản trị của công ty hiện đang gắng

sức cân bằng tốt nhất giữa hiệu suất và hiệu quả thực hiện để công ty EMI đi đúng

hướng trở lại.

 

Website: tranminhnhanchinh.com